085-1307893

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Nieuwe Recherche

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Mas Nova Recherche.
Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker.
Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 2 – Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mas Nova Recherche en haar Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mas Nova Recherche, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Mas Nova Recherche en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6 Klachten van Opdrachtgever, worden afgehandeld conform de klachtenregeling van Mas Nova Recherche.
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1 De door Mas Nova Recherche gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf dagtekening offerte, tenzij anders aangegeven.
3.2 Mas Nova Recherche is alleen aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Mas Nova Recherche daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mas Nova Recherche anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mas Nova Recherche niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Mas Nova Recherche is gerechtigd om voor onderzoeken voorschotnota’s te sturen. Indien dit het geval is wordt dit vermeld op de offerte. De werkzaamheden zullen in dat geval pas plaatsvinden wanneer de eerste voorschotnota is voldaan. Zodra de kosten van het onderzoek (inbegrepen het honorarium van Mas Nova Recherche) de hoogte van het bedrag van de voorschotnota bereikt hebben zal er een nieuwe voorschotnota volgen indien het onderzoek nog niet is afgerond. De werkzaamheden zullen indien nodig worden opgeschort tot deze nieuwe voorschotnota is voldaan. Dit proces kan zich herhalen tot het onderzoek is afgerond.
Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Mas Nova Recherche is onafhankelijk, objectief en zal de overeenkomst uitvoeren in overeenstemming met hetgeen van een goed in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht.
4.2 Mas Nova Recherche verplicht zich de opdracht/overeenkomst uit te voeren binnen de wettelijke kaders en overige toepasselijke regelgeving.
4.3 Mas Nova Recherche heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.
4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mas Nova Recherche het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mas Nova Recherche aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mas Nova Recherche worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mas Nova Recherche zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Mas Nova Recherche is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mas Nova Recherche kenbaar behoorde te zijn.
4.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mas Nova Recherche de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.8 Indien door Mas Nova Recherche of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.9 Opdrachtgever vrijwaart Mas Nova Recherche voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
4.10 Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
4.11 Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, is het gelet op de aard van de opdracht gebruikelijke doel bepalend.
Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mas Nova Recherche zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële- en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Mas Nova Recherche de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Mas Nova Recherche daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 3 zal Mas Nova Recherche geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mas Nova Recherche kunnen worden toegerekend.
5.6 In het geval van meerwerk, waaronder wordt verstaan extra werkzaamheden die (in overleg met de Opdrachtgever) noodzakelijk zijn om de opdracht goed te volbrengen en/of die door Opdrachtgever aan Mas Nova Recherche worden opgedragen binnen dezelfde opdracht, wordt dit meerwerk door Mas Nova Recherche in rekening gebracht.
5.7 In het geval van minderwerk, waaronder wordt verstaan uitsluitend dat deel van de opgedragen werkzaamheden waarvan Opdrachtgever 48 uur vóór aanvang aangeeft dat jij die niet meer uitgevoerd wenst te hebben, wordt slechts dit minderwerk verrekend.
Artikel 6 (Contractduur; uitvoeringstermijn, tussentijdse beëindiging)
6.1 De overeenkomst tussen Mas Nova Recherche en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Mas Nova Recherche derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
6.3 Tussentijdse beëindiging is mogelijk:
– Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Mas Nova Recherche niet nakomt;
– Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert;
– Indien de Opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding; – Indien Mas Nova Recherche op andere gronden vreest dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens haar niet zal nakomen.
6.4 In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de Opdrachtgever – afgezien van zijn/haar eventuele gehoudenheid tot vergoeding van schade, kosten en rente – aan Mas Nova Recherche, een redelijk loon verschuldigd en is hij/zij gehouden de door Mas Nova Recherche gemaakt kosten te vergoeden.
Artikel 7 – Honorarium, Kosten, Leges en toeslagen
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mas Nova Recherche, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting evenals eventuele kostenramingen.
7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
7.5 Mas Nova Recherche is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
7.6 Bovendien mag Mas Nova Recherche het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Mas Nova Recherche, dat in redelijkheid niet van haar mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Mas Nova Recherche zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Mas Nova Recherche zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7.7 Mas Nova Recherche is gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling per 1 januari van elk kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen, maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
7.8 Mas Nova Recherche is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. Ingeval van een jaarlijkse verhoging van 10% of meer, anders dan voortvloeiende uit een wet, is de Opdrachtgever gerechtigd de opdracht te ontbinden.
7.9 Indien Opdrachtgever de door Mas Nova Recherche kenbaar gemaakte verhoging niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen dan wel de opdracht te annuleren op de door Mas Nova Recherche kenbaar gemaakte ingangsdatum waarop die verhoging in werking zou treden.
7.10 Ingeval de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht van Opdrachtgever plaats vinden op basis van gebruikelijke uurtarieven, dan worden daarnaast door Mas Nova Recherche navolgende kosten in rekening gebracht:
a) reiskosten op basis van een km vergoeding (reiskosten worden berekend vanaf de vestiging van Mas Nova Recherche);
b) Ingeval van reistijd wordt 100% van het uurtarief in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen;
c) leges (integraal doorbelast);
d) verblijfskosten;
e) toeslag indien er sprake is van werkzaamheden in het buitenland
(hoogte van de toeslag wordt per overeenkomst vastgelegd).
Artikel 8 – Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door Mas Nova Recherche aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien geen handelsrente van toepassing is, dan is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% per maand. Hierbij geldt dat een deel van een maand tevens als hele maand wordt gezien. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Mas Nova Recherche op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
8.4 Mas Nova Recherche heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende (handels)rente. Mas Nova Recherche kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Mas Nova Recherche kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Mas Nova Recherche geleverde zaken en goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van Mas Nova Recherche totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met haar gesloten overeenkomsten is nagekomen.
9.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Mas Nova Recherche zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan in kennis te stellen.
9.4 De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
9.5 Door Mas Nova Recherche geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.6 Voor het geval dat Mas Nova Recherche zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan haar of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mas Nova Recherche zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.
Artikel 10 – Incassokosten
10.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij/zij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 75,00.
10.2 Indien Mas Nova Recherche hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
10.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 11 – Onderzoek, reclames
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Mas Nova Recherche. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mas Nova Recherche in staat is adequaat te reageren.
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Mas Nova Recherche de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Mas Nova Recherche slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Artikel 12 – Opzegging
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Mas Nova Recherche recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan haar zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mas Nova Recherche, zal zij in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mas Nova Recherche extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 13 – Opschorting en ontbinding
13.1 Mas Nova Recherche is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b) na het sluiten van de overeenkomst Mas Nova Recherche ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
d) Opdrachtgever de geheimhouding of andere bepalingen in deze voorwaarden overtreedt.
e) Opdrachtgever aangeeft geen vertrouwen meer in Mas Nova Recherche, diens medewerkers of werkzaamheden te hebben.
f) Opdrachtgever zich schuldig maakt aan strafbare feiten die het onderzoek of de naam van Mas Nova Recherche kunnen schaden.
13.2 Voorts is Mas Nova Recherche bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mas Nova Recherche op de Opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Mas Nova Recherche de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4 Mas Nova Recherche behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Indien Mas Nova Recherche aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek, binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
14.2 Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 vermelde verplichting, heeft Mas Nova Recherche het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.
14.3 Indien Mas Nova Recherche aan Opdrachtgever apparatuur ter beschikking stelt of verhuurt, die bij werkzaamheden moet worden gebruikt en die gestationeerd wordt bij Opdrachtgever, dan draagt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of vermissing van deze apparatuur. Indien Opdrachtgever eventuele huurtermijnen of betalingen niet tijdig voldoet is Mas Nova Recherche gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de apparatuur bij Opdrachtgever te verwijderen, ook al zou dit de uitvoering van de opdracht kunnen frustreren.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
15.1 Indien Mas Nova Recherche aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.2 Indien Mas Nova Recherche aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door Mas Nova Recherche in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
15.3 In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
15.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mas Nova Recherche aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Mas Nova Recherche toegerekend kunnen worden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.5 Mas Nova Recherche is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mas Nova Recherche of haar ondergeschikten.
15.7 Mas Nova Recherche is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.
15.8 Alle rechtsvorderingen jegens Mas Nova Recherche, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen, na één jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.
15.9 Mas Nova Recherche is nimmer aansprakelijk voor schade, die bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens Opdrachtgever of door geëiste spoed, Mas Nova Recherche tot deze wijze van werken gedwongen wordt, tenzij door of namens Opdrachtgever voorafgaande aan de werkzaamheden schriftelijk bezwaren zijn gemaakt tegen deze wijze van werken.
Artikel 16 – Vrijwaringen
16.1 De Opdrachtgever vrijwaart Mas Nova Recherche voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
16.2 Indien Opdrachtgever aan Mas Nova Recherche informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze, dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 17 – Risico-overgang
17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 18 – Overmacht
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mas Nova Recherche geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mas Nova Recherche worden daaronder begrepen.
18.3 Mas Nova Recherche heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18.5 Voor zoveel Mas Nova Recherche ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mas Nova Recherche gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 19 – Geheimhouding
19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mas Nova Recherche gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mas Nova Recherche niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 20 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
20.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Mas Nova Recherche zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
20.2 Alle door Mas Nova Recherche verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Mas Nova Recherche worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Als de Opdrachtgever zich hier niet aan houdt, is de Opdrachtgever schadeplichtig.
20.3 Mas Nova Recherche behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 21 – Monsters en modellen
21.1 Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
21.2 Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.
Artikel 22 – Kapingsverbod
Opdrachtgever zal vanaf de looptijd van de overeenkomst of opdracht tot een periode van twaalf maanden nadien, geen (voormalig) medewerkers van Mas Nova Recherche of andere (voormalig) door Mas Nova Recherche te werk gestelde personen in dienst nemen danwel (voormalig) medewerkers van Mas Nova Recherche of (voormalig) door Mas Nova Recherche te werk gestelde personen, gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een periode van twaalf maanden nadien, geen opdracht verstrekken of geen overeenkomsten sluiten met deze (voormalig) medewerkers tot het verrichten van werkzaamheden die overeenkomen met werkzaamheden die Mas Nova Recherche verricht. Bij overtreding van dit beding verbeurt Opdrachtgever een niet te matigen boete van €50.000,– die zonder nadere ingebrekestelling terstond opeisbaar is. Constructies die dit verbod trachten te omzeilen worden hieronder begrepen.
Artikel 23 – Geschillen
23.1 Geschillen dienen conform de wetgeving WPBR als eerste worden afgehandeld door middel van de gestelde Klachtenregeling.
23.2 Na de procedure vermeldt onder 22.1, is de rechter in de vestigingsplaats van Mas Nova Recherche bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Mas Nova Recherche het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 24 – Toepasselijk recht
24.1 Op elke overeenkomst tussen Mas Nova Recherche en de Opdrachtgever zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden, de Privacygedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus, de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede alle overige Nederlandse wetgeving van toepassing.
Artikel 25 – Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden
25.1 Onze Algemene voorwaarden zijn tevens geplaatst op de website van Mas Nova Recherche.
25.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
25.3 Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn voor Opdrachtgever bindend vanaf een maand na deponering bij de KvK dan wel binnen een maand na kennisgeving van wijzigingen of aanvullingen aan de Opdrachtgever.
25.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.