085-1307893

PRIVACYVERKLARING

Mas Nova Recherche

PRIVACYVERKLARING

Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze.
De verwerking van deze gegevens valt onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
Tevens houden wij ons aan de verplicht geldende Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de daaruit voortvloeiende Privacygedragscode.
Hieronder leest u welke privacygevoelige persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doeleinden:

WEBSITE
Wij gebruiken functionele en analytische cookies waarbij geen directe persoonsgegevens worden geregistreerd. Uw IP adres wordt slechts geregistreerd ten behoeve van het gebruik van de live chat. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@masnova.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Mas Nova Recherche verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze onderzoeks- en adviesdiensten. De gegevens die wij verwerken zijn:
– naam
– adres
– woonplaats
– geboortedatum
– geboorteplaats
– geslacht
– IP adres, apparaat-en browsertype
– Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.
Het verzamelen van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, zijnde het uitvoeren van rechercheonderzoeken.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Mas Nova Recherche verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Mas Nova Recherche verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Het juist uitvoeren van (recherche)onderzoeken.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Indien uw gegevens worden gedeeld met overige derden, dan zal dit altijd een partij zijn die dit in opdracht van ons doet en waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Zij behandelen uw gegevens dan ook net zo vertrouwelijk en veilig als wij dat doen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Mas Nova Recherche bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Gegevens van onze opdrachtgevers bewaren wij maximaal vijf jaar tenzij de wet voorschrijft om deze langer te bewaren.
Onderzoeksgegevens bewaren wij maximaal vijf jaar tenzij de wet voorschrijft om deze langer te bewaren en/of er sprake is van een lopende of dreigende juridische procedure.
Factuurgegevens bewaren wij in het kader van onze belastingaangifte gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Mas Nova Recherche neemt passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS
De AVG biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mas Nova Recherche en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@masnova.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij zullen uw verzoek volgens de wettelijke regels in behandeling nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, kunt u alsnog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.